સંપર્ક

આ પેજમાં જમણી બાજુ સૌથી નીચે દર્શાવેલી વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ થકી કે પછી chirag@chiragthakkar પર ઇમેલ કરીને કે નીચેનું ફોર્મ ભરીને ગમે ત્યારે મારો સંપર્ક કરી શકો છો!

લેખન અને અનુવાદ માટે

Wordsmith Ink

Chirag Thakkar Jay Translation Content Writing
The Best Translation & Content Writing Service Provider in Ahmedabad, Gujarat, India

આપનો સંદેશો

આપની ટિપ્પણી (ગુજરાતીમાં કહીએ તો ટિપ્પણી)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s