ધ રોઝેબલ લાઈન

Chirag Thakkar Jay - Translation - Ashwin Sanghi - The Rozabal Line

લેખકઃ અશ્વિન સાંઘી

ભાવાનુવાદઃ ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’

લંડનની લાઇબ્રેરીમાંથી મળી આવેલું એક મસ્તક એવી યાત્રાએ લઈ જશે જેમાં અનેક રહસ્યો ઊભા થશે. શું ઇસુ ખ્રિસ્તનું મૃત્યું ભારતમાં થયું હતું? ભારતના ડેન બ્રાઉન મનાતા અશ્વિન સાંઘીની કલમેથી પ્રગટેલી પ્રથમ નવલકથા – ભારતની બેસ્ટ સેલિંગ થિયોલોજીકલ થ્રીલર

આ પુસ્તક ખરીદવાની લિંકઃ

ધ રોઝેબલ લાઈન

આપની ટિપ્પણી (ગુજરાતીમાં કહીએ તો ટિપ્પણી)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s