નાગવંશનું રહસ્ય (શિવકથન નવલકથાત્રયી – 2)

Chirag Thakkar Jay - Translation - Amish Tripathi - The Secret of Nagas

લેખકઃ અમીશ

ભાવાનુવાદઃ ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’

કોણ છે આ નાગવંશીઓ જેમણે ભારતવર્ષમાં ઉત્પાત મચાવી રાખ્યો છે? શું છે એમનું રહસ્ય? શું શિવજી ભારતને આ બધાથી મુક્ત કરાવી શકશે?

આ પુસ્તક ખરીદવાની લિંકઃ

નાગવંશનું રહસ્ય

આપની ટિપ્પણી (ગુજરાતીમાં કહીએ તો ટિપ્પણી)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s